THINK 2 
Data Sculpture
Studentinnen: Danielle Urech und Jill Amber Kaser
Dozierende: Pascal Berger, Andreas Tanner, Petra Hasler
BA Data Design + Art, Hochschule Luzern - Design Film Kunst
© HSLU, 2024
Back to Top